Zakładamy Klub sportowy

 poradnik dla drużyn ultimate frisbee i nie tylko

do pobrania w pdf

 

 

Wstęp

Wtym poradniku przybliżę wam procedury związane z zakładanie Klubu Sportowego, przedstawię plus i minusy, oraz pokieruję was do odpowiednich instytucji. Poradnik pokazuje jak założyć Klub Sportowy bez działalności gospodarczej i  bez wpisu do KRS - czyli bez zbędnej papierkowej roboty. Skierowany jest do istniejących drużyn, które chcą się sformalizować i rozwijać swoją działalność sportową.

 

Od dwóch lat jestem prezesem Klubu sportowego „Ultimate Frisbee Rzeszów”, przez ten okres zdobyłem doświadczenie, które bardzo się wam przyda przy formalizacji drużyny. W poradniku opiszę ogólne procedury związane z zakładaniem klubu sportowego - od tej praktycznej strony.

Zaczynaliśmy jak większość ulti drużyn w Polsce. Najpierw powstaje grupka zapaleńców, którzy spotykają się od czasu do czasu aby porzucać dyskiem . Później co nieuniknione grupa ta rozrasta się, dołączają nowe osoby, które chcą trenować i doskonalić swoją grę. Zaczyna się systematyczność spotkań, nowe znajomości , oraz wyłaniają się tzw. Liderzy, którzy organizują owe spotkania i motywują do gry.  Przychodzi jednak taki okres, gdzie aby utrzymać systematyczność treningów trzeba wynajmować obiekty sportowe. Na początku płatne rozwiązania są dobre, później uderzają po kieszenie i wtedy szuka się alternatywy . Z pomocą przychodzą obiekty miejskie, które są tańsze lub zupełnie darmowe. Jednak aby korzystać z obiektów miejskich za darmo, lub po kosztach trzeba być zarejestrowaną grupą posiadającą osobowość prawną. Wynika to z zapisów w regulaminie danego obiektu.

 

W Rzeszowie takim obiektem jest np. Stadion Miejski. Gdy szukaliśmy alternatywnego miejsca do treningów właśnie ten stadion przyciągnął naszą uwagę. Boiska nowe dopiero co oddane do użytku „ fajnie byłoby tam trenować ..” -  pomyślałem.  Z ciekawości poszukałem informacji o tym obiekcie i tak znalazłem regulamin w którym był zapisy:  „Korzystanie z boisk jest nieodpłatne”, a z obiektu mogą korzystać „drużyny jednego klubu sportowego (instytucji, stowarzyszenia, szkoły, itp.)” .  Kolejnym krokiem było założenie klubu sportowego i złożenie wniosku o udostępnienie tychże boisk – i tak mamy bojo i rzeszowski Klub „Ultimate Frisbee Rzeszów” reprezentujący nasze miasto. J

 

Stowarzyszenie czy Klub Sportowy ?

Zastanawiacie się co jest lepsze, Klub czy Stowarzyszenie ?  Osobiście nie widzę różnicy – prócz opłat i grupy docelowej. Od kilku lat prowadzę Klub Sportowy „Ultimate Frisbee Rzeszów”, oraz Stowarzyszenie „Rowery.Rzeszow.pl” Obie organizacje nie prowadzą działalności gospodarczej (choć mogą), różnica polega na tym że stowarzyszenie posiada wpis do KRS (musi go mieć) oraz status OPP (organizacji pożytku publicznego 1%).  Klub sportowy też może mieć wpis do KRS, ale nie jest to wymagane, może też mieć  status OPP. Wpis do KRS wiąże się z dodatkowymi opłatami dla stowarzyszeń, klubów oraz innych organizacji (opłata za rejestrację 250zł, opłata za zmianę w rejestrze 150zł,wykreślenie etc.).  Z tych opłat jest się zwolnionym mając status OPP, ale żeby go uzyskać i utrzymać trzeba się trochę napracować. Prowadząc jednoczenie dwa stowarzyszenia wysuwam wnioski:

Na etapie formalizacji drużyn najlepszym rozwiązaniem dla was będzie Klub Sportowy. Prościej, taniej, a możliwości takie same. Stowarzyszenie ma sens przy większej grupie docelowej , gdzie reprezentujecie konkretną grupę społeczną i działacie w jej interesach. Klub Sportowy jest mniejszą jednostką lokalną i skupia swoje działania w obrębie jego członków.

 

Klub Sportowy – plusy i minusy

PLUSY

+ darmowe obiekty miejskie lub po kosztach

+ dofinansowania z Urzędu Miasta na działalność statutową tzw. Granty (kasa na wyjazdy czy organizacje zawodów itp.)

+ osobowość prawna - posiadanie NIP, REGON, KRS (karta do Makro, udział w konkursach Grantowych, darowizny od firm, 1% z OPP, dofinansowania UE, rezerwacja hal, boisk na klub, udział w kursach i szkoleniach finansowanych z UE, wiarygodność, współpraca z UM czy zbiórki publiczne)

 

+ trwałość

+ możliwość prowadzenia odpłatnej działalności

+ możliwość zatrudniania pracowników

+ współpraca z innymi organizacjami

Minusy:

- papierkowość

- obowiązek prowadzenia księgowości

- wszelkie zmiany statutu, zarządu, komisji rewizyjnej, trzeba zwoływać walne zebranie członków i w terminie do 14 dni donieść papiery do UM

- sprawozdania merytoryczne i finansowe co roku

- odpowiedzialność

 

ETAP 1. Klub sportowy – walne zebranie*

Aby założyć klub sportowy potrzeba co najmniej 15 osób z obywatelstwem polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionym praw publicznych. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w glosowaniu na walnych zebraniach członków, oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki (UKS – uczniowski klub sportowy).

 

Najpierw osoba która chce założyć Klub dla waszej drużyny ustala termin i miejsce w którym odbędzie się pierwsze walne zebranie (walne trwa ok. 3-4h). Ogłasza to na facebooku czy treningu tak aby zachęcić jak najwięcej osób do udziału. Spotykacie się w jakimś spokojnym miejscu w jakieś niedzielne popołudnie i zaczynacie walne zebranie od wpisania się na listę obecności. Przewodniczący rozpoczyna zebranie na którym przedstawia do głosowania następujące punkty, a sekretarz zebrania(protokolant) spisuje na papierze wasze ustalenia:

 

a)      Nazwę Klubu (może to być np. nazwa istniejącej już drużyny. W klubie/stowarzyszeniu może działać kilka drużyn; dla przykładu Klub Ultimate Frisbee Rzeszów w którym działa drużyna Gunslingers, lub „Śląskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate” w którym działają drużyny:  „Freezebeatz” i „Cutovice” )

 

b)      Statut Klubu - jest potrzebny, są to ogólne zasady przyjęte w waszej organizacji. W przypadku konfliktów można się zawsze do niego odwołać i rozwiązuje większość problemów. Statut określa takie istotne rzeczy jak wybieranie władz , częstotliwość walnych zgromadzeń, zakres działalności i jednostki z którymi statutowo można współpracować (np.PSGU). Sporo poradników sugeruje by tworzyć własny statut od podstaw, ja sugeruję zapoznać się ze wzorem statutu załączonym do poradnika i skopiować go wprowadzając ewentualne drobne zmiany, lub użyć bez zmian nasz obecny, lub innej zarejestrowanej drużyny: http://uf.rzeszow.pl/images/pliki/STATUT_Klub.sportowy2.doc - na tym etapie szkoda tracić czas na pisanie statutu od podstaw, Statut zawsze można zmienić w przyszłości)

Wzory statutów:

http://uf.rzeszow.pl/images/pliki/STATUT_KS.doc

http://uf.rzeszow.pl/images/pliki/STATUT_UKS.doc

 

c)       Kandydatów do zarządu - bardzo ważna kwestia, osoby do zarządu wybiera się na dany okres średnio ok. 2-5 lat (wpisany w statut § 17 punkt 2) Dlatego osoby które planują wyjazd na ogórki podczas kadencji nie powinny kandydować do zarządu. Zarząd powinien być obecny na miejscu, osoby z zarządu reprezentują stowarzyszenie, podpisują umowy, organizują spotkania Klubowe, startują w projektach unijnych, ubiegają się o dofinansowanie dla Klubu, używają pieczęci i godła Klubu . Tylko osoby z zarządu mogą robić takie czynności chyba, że ktoś inny zostanie przez nie do tego upoważniony. Zarząd składa się od 2-7 osób  i każda z nich ma takie same uprawnienia, ale różne funkcje.  (podział zadań ustalacie między sobą). Podział jest istotny, gdyż jedna osoba nie ogarnie wszystkich zadań. Dla przykładu zarząd 3 osobowy:

 

Członek zarządu - Prezes - (inwestycje, sprawy członkowskie i organizacyjne)

Członek zarządu  - Wiceprezes - (kontakt z mediami, sponsorzy, org. zawodów, wyjazdów, treningów)

Członek zarządu  - Sekretarz /Skarbnik - (sprawy finansowe , zbieranie składek, obsługa konta bankowego)

 

Ogólnie 3 osobowy zarząd w zupełności wystarcza. Do zarządu najlepiej zgłosić ogarnięte odpowiedzialne osoby, które chcą coś robić dla rozwoju Klubu. Zarząd może zostać zmieniony przez walne zebranie w każdej chwili. Walne może zwołać komisja rewizyjna, lub sam Zarząd.

Ważną kwestią jest reprezentacja Klubu, czyli to kto może zawierać umowy. U nas wymaga to podpisu co najmniej dwóch osób z zarządu. Można to zmienić na jednoosobową reprezentację (§ 29 punkt 2). Zarząd jest odpowiedzialny własnym majątkiem za Klub.

Dobrze jest aby Klub szedł odrębnym torem niż drużyna. W przypadku organizacji zawodów lepiej jest aby osoby decyzyjne skupiły się na organizacji, a drużyna na treningach. Osoby które są w zarządzie i organizują turniej nie powinny być jednocześnie jego organizatorami i uczestnikami.

 

d)      Kandydatów do komisji rewizyjnej – komisja rewizyjna składa się od 2-7 osób, zadaniem komisji jest „kontrola zarządu” i powoływanie komisji problemowych w przypadku problemów w klubie – tu wystarczą 2-3 osoby

 

e)      Siedzibę Klubu – jako że klub jest jednostką prawną musi mieć swoją lokalizację. Przeważnie jest to miejsce zamieszkania jednego  z członków Klubu. W późniejszym etapie przy wyrabianiu numeru NIP dla Klubu należy przedstawić umowę najmu, lub użyczenia lokalu. Musicie podpisać umowę najmu/użyczenia z właścicielem obiektu np. z rodzicami jeśli lokal w którym chcecie zarejestrować klub jest ich własnością.  Pisma urzędowe czy inna korespondencja musi jakoś do was docierać, dlatego wymagana jest siedziba Klubu.

 

 

 

 *walne zebranie – jest spotkaniem członków przyszłej/obecnej organizacji na którym są podejmowane (uchwalane) decyzje odnośnie Zarządu Klubu, Statutu, Składek, Członków, podziału zadań itp. Na walnym zebraniu  wybiera się przewodniczącego czyli osobę która poprowadzi całe spotkanie, oraz protokolanta(sekretarza) czyli osobę która spisze wszystkie wasze ustalenia na papierze. Walne zebranie jest najwyższą władzą Klubu/Stowarzyszenia

 

Sekretarz spisuje wszystkie wasze ustalenia w protokole pod którym podpisuje się wraz z Przewodniczącym zebrania . Poniżej wzór takiego protokołu:

 

 

WZÓR

 

Protokół

z Zebrania Założycielskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego/Klubu Sportowego

 

pod nazwą ................................................................................................

/pełna nazwa Klubu/

 

Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu ............................................................................

W Zebraniu uczestniczyło .................... osób, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Protokółu.

Obrady otworzył Pan/i ........................................................, który przedstawił/a:

 

1.Kandydata na Przewodniczącego Zebrania ..................................................................

/Imię i nazwisko/

 

2. Kandydata na Sekretarza Zebrania ...............................................................................

/imię i nazwisko/

Innych kandydatur nie zgłoszono i w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano zgłoszonych kandydatów.

Przewodniczący Zebrania przedstawił zebranym następujący porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z propozycją nazwy Stowarzyszenia, treścią projektu statutu i dyskusja w tym temacie,
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      wyboru nazwy stowarzyszenia: ......................................................................;

- uchwałę podjęto jednogłośnie,

b)      uchwalenie statutu stowarzyszenia;

- uchwałę podjęto jednogłośnie,

c)       wyborze pełnomocników Komitetu Założycielskiego do podjęcia czynności zmierzających do dokonania wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa;

- uchwałę podjęto jednogłośnie,

3. Wybór władz stowarzyszenia; Zarządu oraz Organu Kontroli Wewnętrznej (Komisji Rewizyjnej).

4. Podjęcie uchwał w sprawie;

  1. wyboru Zarządu Klubu;

- uchwałę podjęto jednogłośnie,

..............................................................(Imię i nazwisko, funkcja);

..............................................................(Imię i nazwisko, funkcja);

..............................................................(Imię i nazwisko, funkcja);

  1. wyboru organu kontroli wewnętrzne,

- uchwałę podjęto jednogłośnie,

 

..............................................................(Imię i nazwisko, funkcja);

..............................................................(Imię i nazwisko, funkcja);

..............................................................(Imię i nazwisko, funkcja);

Na zebraniu Założycielskim ustalono, że siedziba klubu będzie mieściła się w:

..................................................................................................................................................................................

(dokładny adres siedziby)

Na tym Zebranie Założycielskie zakończono.

 

…………………………………….                                   …………………………………….

Sekretarz Zebrania                                                                            Przewodniczący Zebrania

 

 

 Spisuje się też listę założycieli, czyli osób które były inicjatorami założenia Klubu sportowego. Osoby te w późniejszym czasie otrzymają pismo zwrotne z Urzędu Miasta wydziału sportu i turystyki odnośnie utworzenia Klubu. Osoby założyciele zajmują się dostarczeniem wszystkich papierków z walnego zebrania do urzędu miasta. Wybrany zarząd jeszcze formalnie nie zaczął pracy, zacznie ją w chwili zarejestrowania Klubu, do tego czasu tzw. Założyciele zanoszą wszystkie papierki do urzędów. Często jest tak że założycielami są te same osoby, które zostały wybranie do zarządu.

 

 

Poniżej wzór listy założycieli (ok 3 osoby – więcej nie ma potrzeby), oraz wzór listy obecności na walnym (min 15 osób)

 

Lista Założycieli

.........................................................................................................................

(nazwa klubu)

 

Lp.

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Podpis

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista obecności

na zebraniu założycielskim

.........................................................................................................................

(nazwa klubu)

 

w dniu ..........................................................

 

Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

 

 

 

Poniżej wzór wniosku o wpis do ewidencji Klubów Sportowych:

…………………………..

                                                                                                                                                 (Miejsce i data)

………………………..

         (nazwa i adres klubu)

 

                                                                             Prezydent Miasta Rzeszowa

                                                                             Za pośrednictwem

                                                                             Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki

                                                                             Urzędu Miasta Rzeszowa

                                                                             Rynek 1, 35-064 Rzeszów

 

WNIOSEK

o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych

Stosownie do art. 4 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), w imieniu Klubu …………………….. w …………… wnosimy o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych.

Informujemy, że Klub …………………………. został powołany na zebraniu założycielskim, które odbyło się w dniu ………………….. r. Na zebraniu założycielskim …… osób podjęło uchwałę o założeniu klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia. Został przyjęty statut Klubu oraz wybrany komitet założycielski. Statut Klubu nie dopuszcza prowadzenia działalności gospodarczej.

Do niniejszego wniosku załączamy statut Klubu oraz listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.

Siedziba Klubu ………………………………………………………. znajduje się  w ………………………………………..

 

Podpisy osób upoważnionych przez Komitet Założycielski

do dokonania wpisu do ewidencji

uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych

nieprowadzących działalności gospodarczej.

Komitet założycielski:

1.      ……………………,

2.      ……………………,

3.      …………………….

 

Załączniki:

  1. Protokół  z zebrania Założycielskiego (wraz z uchwałami)
  2. Lista Założycieli
  3. Statut w 2 egzemplarzach
  4. Lista obecności na zebraniu założycielskim

 

Gdy macie komplet wypełnionych dokumentów założyciele idą do Urzędu Miasta/gminy w Waszym mieście wydział Kultury, Sportu i Turystyki z następującymi dokumentami:

 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dokonanie wpisu.
2. Protokół z Zebrania Założycielskiego (wraz z uchwałami)
3. Lista obecności na zebraniu założycielskim
4. Lista Założycieli
5. Statut - dwa egzemplarze

Opłaty:
Opłata skarbowa - 10 zł (trzeba wpłacić 10 zł w kasie i zostawić potwierdzenie z wnioskiem o wpis)

Termin i sposób załatwienia:
Wpisu dokonuje się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w przypadku niestwierdzenia błędów formalno-prawnych.

Podstawa prawna:
art. 4 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

 

Pamiętajcie że urzędnicy mają obowiązek pomagać w zarejestrowaniu klubu. Warto nawiązać dobre relacje z wydziałem sportu, gdyż to oni będą przydzielać wam dofinansowania na zawody abyście mogli reprezentować wasze miasto.

 

 

ETAP 2

Na tym etapie trzeba wyrobić konto bankowe dla organizacji, numer NIP oraz regon i pieczątkę. Są to niezbędne czynności aby stowarzyszenie mogło prawidłowo funkcjonować. Do etapu drugiego przystępujecie po wpisaniu waszej organizacji do ewidencji klubów sportowych. Dostajecie telefon z urzędu miasta, że wasz wniosek o utworzenie klubu został pozytywnie rozpatrzony, oraz że wasz statut jest już opieczętowany przez urząd i gotowy do odbioru. Udajecie się więc do UM i odbieracie Decyzję o wpisaniu waszego Klubu do Ewidencji Klubów Sportowych. Decyzje tą otrzymują Założyciele Klubu (po jednym egzemplarzu). Od razu jak jesteście w UM poproście o wydanie Zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji Klubów Sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej będzie wam to potrzebne do założenia konta bankowego (koszt tego zaświadczenia ok. 17 zł). Bez tego pracownik banku nie będzie mógł stwierdzić kto jaką funkcję pełni w Klubie i nie będzie mógł założyć konta.

 

 

ETAP 2a – konto bankowe

Tutaj pojawia się pewien paradoks, aby wyrobić konto bankowe dla organizacji potrzeba numer NIP, z kolei aby wyrobić NIP potrzeba znać numer konta bankowego. Rozwiązanie tego problemu znalazłem w banku Raifaizen, jako  jeden z niewielu banków ma ofertę dla stowarzyszeń. Jest to bank w którym polecam założyć konto dla Klubu. Konto bez opłat, tylko za kartę pobierają 3 zł. W banku otwieracie konto R-BIZNES. Musicie mieć opieczętowaną kopie statutu, oraz Zaświadczenie o Wpisie do Ewidencji Klubów Sportowych . Wniosek o konto składają dwie osoby z zarządu (w zależności od reprezentacji) Otwieracie konto bankowe i później dostarczacie nadany numer NIP i regon.

 

 

ETAP 2b – Regon

Numer REGON będzie potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy ubieganiu się numer NIP, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami ).

Wniosek o numer REGON składa się w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale), właściwym ze względu na siedzibę organizacji. Wniosek można też przesłać pocztą.

Organizacja wypełnia formularz wniosku RG-1. Można go pobrać z internetu albo w oddziale GUS oraz w KRS. Filmowa instrukcja wypełniania formularza RG-1 dostępna tutaj: http://poradnik.ngo.pl /x/765465

Regon dostajecie tego samego dnia - Tutaj szybko to załatwiają.

 

ETAP 2c – NIP

Numer nip jest wymagany dla wszystkich organizacji. Zaraz po otrzymaniu informacji zwrotnej z urzędu miasta, powinniście się udać do urzędu skarbowego z wypełnionym formularzem NIP-2. NGO przygotowało fajny filmik instruktarzowy na stronie http://poradnik.ngo.pl/x/780663 wraz z formularzem NIP-2 do pobrania. Odsyłam was do tej strony i tam krok po kroku macie pokazane co gdzie wpisać. Pocztą dostaniecie list z nadanym numerem NIP, trwa to ok. 2 tyg.

 

Etap 2d – pieczątka

Gdy macie już wszystkie potrzebne dane tj. nazwę, nip, regon, warto wyrobić sobie pieczątkę, która przydaje się przy podpisywaniu dokumentów – (czasem jest też wymagana przez urzędników), oraz do zawierania umów.

 

 

Etap 3 – dodatkowe

Na tym etapie macie już założony Klub Sportowy, macie osobowość prawną, macie zarząd, pieczątkę i konto bankowe. Dobrze jest aby wasz nawo powstały Klub posiadał własną stronę internetową, własny email w domenie, własne logo klubu. Te rzeczy nie są wymagane ale pozwolą wam na szybszy rozwój i identyfikację waszej organizacji. Dodatkowo polecam nawiązać kontakty z lokalnymi organizacjami lub instytucjami które pomogą wam w rozwoju Klubu, będą was zapraszać do udziału w szkoleniach, konkursach grantowych itp. Projektach. Ważne jest aby na stronie internetowej zamieścić dane kontaktowe do osób reprezentujących Klub czyli zarządu. Wiele mediów oraz inne organizacje chcące nawiązać z wami kontakt będą miały taką możliwość. Dodatkowo nowi zawodnicy będą mogli do was dotrzeć. Pamiętajcie też że co roku zarząd musi zdawać sprawozdania merytoryczne i finansowe dlatego dobrze mieć doświadczoną osobę, która poprowadzi księgę przychodów i rozchodów. Jeżeli spóźnicie się z terminem sprawozdania finansowego fiskus będzie straszył wysokimi karami. Istotne jest aby na każdy grosz wydany z kasy klubowej mieć pokwitowanie (fv, paragon) . Poniżej zamieszczam Wam naszą deklarację członkowską. Uważajcie na PESEL gdyż to dane osobowe, a  gromadzenie takich danych wiąże się z dodatkowymi przepisami.

 

 

Klub Sportowy „Ultimate Frisbee Rzeszów”

Deklaracja członkowska

 

Ja, niżej podpisany(a)* ……………………………………………………………….. proszę o przyjęcie do Klubu Sportowego „Ultimate Frisbee Rzeszów”.

Oświadczam, iż znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Klubu. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu oraz wykonywania uchwał Władz Klubu.

 

......................... , dnia ....................................................................................................................

                                                                                                                                                           (własnoręczny podpis)

Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko:...........................................................................................................................  

2. Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................................

3. Miejsce zamieszkania: .................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Telefon kontaktowy: ...................................................................................................................

5. Nr PESEL: ....................................................................................................................................

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 88).

      …….............................                                                                                               …............................

           Zgoda rodziców (podpis)                                                                                                            (własnoręczny podpis)

 

      Uchwałą Zarządu Klubu z dnia  ........................………….  przyjęto/nie przyjęto  w/w na członka zwyczajnego Klubu.

Rzeszów, dnia ........................                                                                             ...............................................

                                                                                                                                                       (członek Zarządu Klubu

*niepotrzebne skreślić

                                                                                                                                                                         

KONIEC

Powyższy poradnik ma na celu zachęcić istniejące lub powstające drużyny do formalizacji. Założenie klubu sportowego znacznie ułatwia pracę, oraz otwiera sporo możliwości pozyskiwania funduszy na dalszy rozwój. W kolejnym poradniku postaram się napisać coś o fundraisingu czyli sposobie pozyskiwanie finansów na działalność statutową Klubu, oraz coś o promocji działań i współpracy z innymi organizacjami. Poradnik ma charakter informacyjny, został napisany na podstawie doświadczeń, a opisane procedury mogą różnić się w zależności od miasta, w którym chcecie się sformalizować.

Pamiętajcie że w każdym mieście/gminie w wydziale sportu są osoby przeszkolone w pomaganiu

startującym KS-om. Pytajcie ich o wszystko co ma związek z waszą działalnością (wynajem infrastruktur, granty, czy współpracę z mosirem, osirem lub lokalnym zarządcą infrastruktury sportowej) Z chwilą powstania waszego Klubu/Stowarzyszenia możecie w pełni korzystać z obiektów miejskich. Liczę że poradnik był pomocny,

 

pozdrawiam i życzę sukcesów J

Daniel Kunysz

Prezes KS „Ultimate Frisbee Rzeszów”


Peter Maschlanka

Śląskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate

 

LINKI

W razie pytań piszcie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwońcie 696 896 686

Możecie dołączyć też do naszej grupy na https://www.facebook.com/groups/ultiformalizacja/  gdzie pomagamy zakładać stowarzyszenia

Wiele informacji znajdziecie tu: http://poradnik.ngo.pl/  oraz na stronach urzędów waszych miast.

Poradniki które warto przeczytać: http://sklep.ngo.pl/index.php?cPath=2

Możecie też odwiedzić stronę naszego Klubu www.uf.rzeszow.pl

Strony internetowe dla organizacji piszcie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), Rozdział 2 ustawy, art. 3-6
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449)
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

 

do pobrania w pdf: http://uf.rzeszow.pl/images/pliki/zakladamy_klub_sportowy.pdf

Korzystamy z plików tekstowych określanych potocznie jako cookies (tzw. ciasteczka) do technicznej obsługi strony . W publikowanych materiałach mogą znajdować się treści pochodzące z innych serwisów, które we własnym imieniu używają cookies, np. Twitter, Facebook, Youtube i Instagram. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie cookies przez nas oraz te serwisy, wyłącz opcję cookies w przeglądarce lub urządzeniu, z którego korzystasz. Gdy skorzystasz z opcji opt-out, nie będziesz mieć dostępu do osadzonych treści.